BAPO Statute NL/FR

STATUTEN 2005

Artikel 1.  De vereniging draagt de naam “Belgian Association of Pediatric Orthopaedics”, afgekort “BAPO” , en haar zetel is gevestigd ter  service de chirurgie orthopédique CHR La Citadelle , boulevard du 12ième de Ligne 1 , 4000, Liège.

Art.  2.  De vereniging fungeert als werkgroep en heeft tot doel :
1. de ontwikkeling van de kennis en het onderzoek in de pediatrische orthopedie;
2. het leggen van wetenschappelijke banden tussen de vershillende specialisten die deze specialiteit beoefenen;
3. de bevordering van het onderwijs en de voortdurende vorming van de chirurgen die deze specialiteit beoefenen;
4. het verspreiden van informatie aan alle geïnteresseerden ;
5. de studie van de pediatrisch-orthopedische pathologie en het pogen coördineren van specifieke experimentele testtherapiën.

De vereniging kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze financiële daden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art.  3.  De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art.  4.  Er zijn ten minste vijf leden.            De raad van beheer beslist over het aanvaarden van de leden en neemt het bestuur waar.

Art.  5.  De vereniging omvat :
1.       effectieve leden : dezen worden gerecruteerd onder orthopedische chirurgen wiens wetenschappelijk werk voornamelijk betrekking heeft op de pediatrische orthopedie en deze van hun globale aktiviteit. De effectieve leden moeten lid zijn van de BVOT of de SORBCOT. De raad kan hierop uitzonderingen toestaan;

2.       de adhérnets leden : dezen worden gerecruteerd hetzij onder de orthopedische chirurgen wiens werk gedeeltelijk betrekking heeft op de pediatrische orthopedie of deze slechts bij gelegenheid beoefenen, hetzij onder de geneesheren, niet-chirurgen, specialisten in een discipline die aanleunt bij de pediatrische orthopedie en wins werk en aktiviteit in hun geheel of gedeeltelijk gericht zijn naar deze specialiteit.
De adherents leden nemen aktief deel aan de wetenschappelijke aktiviteit van de werkgroep.

Art.  6.  Toelatingsvoorwaarden : naast de criteria aangehaald in artikel 4, dient het kandidatuurdossier te omvatten :

-          een kandidatuurbrief, gericht aan de secretaris;

-          een dossier dat de aktiviteit, de titels en het wetenschappelijk werk van de kandidaat weergeeft;

-          een wetenschappelijke voorstelling op de eerste of tweede vergadering van de B.A.P.O., voorafgaande aan zijn kandidatuur.

Over alle kandidaturen zal, op voorstel van de raad van beheer, gestemd worden op de algemene vergadering.

Art.  7.  De hoedanigheid van lid van de werkgroep kan eindigen door hetzij ontslag, overlijden, overdreven absenteïsme, niet-betaling van de eventuele financiële bijdrage, of door een beslissing van de algemene vergadering (op voorstel van de raad van beheer).

Art.  8.  De bijdrage wordt jaarlijks door de algemene vergadering bepaald en mag niet hoger zijn dan 100 euros.

Art.  9.  De raad van beheer is samengesteld uit vijf personen : de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de schatbewaarder en één lid.
De raad van beheer wordt verkozen voor drie jaar.

De leden van de raad van beheer zijn herverkiesbaar.

De leden van de raad van beheer worden benoemd door de algemene vergadering.

Voor een geldig stemming dienen twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Per aanwezig lid wordt slechts één volmacht toegelaten.

Het voorzitterschap zal afwisselend waargenomen worden door een lid van de BVOT en een lid van de SORBCOT.

Art. 10.  De raad van beheer vergadert zoveel als nodig.

De werkgroep vergadert minimaal tweemaal per jaar.

Elke werkgroepvergadering zal handelen over een bepaald gekozen thema, doch zal tevens gewijd zijn aan het voorstellen van dossiers.

Art. 11.  De algemene vergadering zal eenmaal per jaar plaatsvinden en dit ter gelegenheid van één der twee werkgroepvergaderingen. Zij zal op soevereine wijze beslissen over de vernieuwing van de raad van beheer en bepaald de bijdrage.

Alle leden zullen hiertoe uitgenodigd worden; enkel de werkende leden hebben stemrecht.

Art. 12.  Een buitengewone algemene vergadering kan samengeroepen worden op vraag van meer dan de helft van het aantal effectieve leden of op vraag van de voorzitter.

Art. 13.  De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen, voor zover zij niet door de wet en/of  de statuten bij uitsluiting van de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en een beheerder. De raad van beheer mag zijn bevoegheden overdragen aan een of meer beheerders voor de handelingen van het dagelijks bestuur.

Art. 14.  Een reglement van inwendige orde kan opgesteld worden door het bureau, dat het zal laten goedkeuren door de algemene vergadering.

Dit eventueel reglement is bedoeld om verschillende punten, welke niet voorzien werden door de statuten, vast te leggen, en in het bijzonder, deze die betrekking hebben op de interne werking van de groep.

Art. 15.  De wetenschappelijke werken moeten gepubliceerd worden voor de leden van de BAPO.

Art. 16.  Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari  en eindigt op 31 december.

De raad van beheer geeft jaarlijks, ter gelengenheid van de bijeenkomst van de algemene vergadering, rekening en verantwoording van het beleid tijdens het voorbije boekjaar.

Art. 17.  Bij de ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan VZW Orthopedica Belgica.

 

Wijziging statuten

Art. 18.  De statuten kunnen enkel gewijzigd worden door de algemeen vergadering, indien dit als agendapunt op de oproefbrief tot de vergadering werd vermeld, en indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wordt dit getal niet bereikt dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die een geldig besluit zal nemen, ongeacht het aantal aanwezingen. Dit besluit door de tweede vergadering genomen tot wijziging van de statuten zal door de burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.

Wijziging van het doel van de vereniging

Tot wijziging van het doel kan slechts met eenparigheid van stemmen worden besloten.

Dezelfde regels als hierboven beschreven, gelden bij ontbinding van de vereniging.

Een meerderheid van twee derde van de stemmen is vereist voor uitsluiting van een lid.

Van elke vergadering worden notulen opgesteld door de secretaris. Deze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden bijgehouden in een bijzonder register.

Art. 19.  Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk wordt geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, modificatie wet 2 mei 2002 , toepasselijk en kan verwezen worden naar het eventueel opgesteld huishoudelijk reglement.